x

Disclaimer

Disclaimer

The information contained in this transmission is confidential. It is intended solely for the use of the individual(s) or organization(s) to whom it is addressed. Any disclosure, copying or further distribution is not permitted unless such privilege is explicitly granted in writing by Gemini Corporation NV and / or its affiliates (referred herein as Gemini). Further, Gemini is not responsible for the proper and complete transmission of the substance of this communication nor for any delay in its receipt. Although this e-mail and any attachments are believed to be free of any virus or other defect which might affect any computer system, it is the responsibility of the recipient to check that it is virus-free and the sender accepts no responsibility or liability for any loss, injury, damage, cost or expense arising in any way from receipt or use thereof by the recipient. The information contained in this electronic mail message is confidential information and intended only for the use of the individual or entity named above and may be privileged. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please contact the sender immediately, delete this material from your computer and destroy all related paper media. Please note that the documents transmitted are not intended to be binding until such documents have been duly e-signed or manually signed by all parties. The views and opinions included in this email belong to their sender and do not necessarily mirror the views and opinions of Gemini unless otherwise specifically stated. In case of any damages or other liabilities arise due to this email, Gemini should not be held responsible for the content of such emails. Gemini and / or its suppliers, customers, vendors, agents, and freight forwarders are absolutely prohibited from conducting business, including trans-shipment, directly or indirectly, with any sanctioned and embargo & countries and / or government and / or any entity (corporate, individual, shipper, vessel, carrier, shipping agent, broker, banks, etc.) and / or vessel as identified by the U.S. Department of the Treasury’s list of specially designated nationals (i.e. SDN list) and / or by the European Union Commission or Council. This email is sent without prejudice and should not be construed as an acknowledgement of liability anyhow.

Please contact at info@geminicorp.be for further assistance.

De informatie in deze verzending is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon(en) of organisatie(s) aan wie het is gericht. Elke openbaarmaking, kopiëren of verdere verspreiding is niet toegestaan, tenzij een dergelijk voorrecht uitdrukkelijk schriftelijk is verleend door Gemini Corporation NV en/of haar gelieerde ondernemingen (hierin Gemini genoemd). Verder is Gemini niet verantwoordelijk voor de juiste en volledige verzending van de inhoud van deze communicatie, noch voor enige vertraging in de ontvangst ervan. Hoewel wordt aangenomen dat deze e-mail en alle bijlagen vrij zijn van virussen of andere defecten die een computersysteem kunnen beïnvloeden, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om te controleren of deze virusvrij is en aanvaardt de afzender geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies, letsel, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit de ontvangst of het gebruik daarvan door de ontvanger. De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijke informatie en is alleen bedoeld voor gebruik door de hierboven genoemde persoon of entiteit en kan bevoorrecht zijn. Als de lezer van dit bericht niet de beoogde ontvanger is, wordt u hierbij meegedeeld dat elke verspreiding, verspreiding of kopie van deze communicatie ten strengste verboden is. Als u deze verzending abusievelijk heeft ontvangen, neem dan onmiddellijk contact op met de afzender, verwijder dit materiaal van uw computer en vernietig alle gerelateerde papieren media. Houd er rekening mee dat de verzonden documenten niet bedoeld zijn als bindend totdat dergelijke documenten naar behoren elektronisch zijn ondertekend of handmatig zijn ondertekend door alle partijen. De standpunten en meningen in deze e-mail behoren toe aan de afzender en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten en meningen van Gemini, tenzij specifiek anders vermeld. In het geval van schade of andere aansprakelijkheden als gevolg van deze e-mail, kan Gemini niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke e-mails. Het is Gemini en/of zijn leveranciers, klanten, verkopers, agenten en expediteurs absoluut verboden zaken te doen, inclusief overslag, direct of indirect, met enige gesanctioneerde en embargo & landen en/of overheid en/of enige entiteit (zakelijke , individu, verlader, vaartuig, vervoerder, expediteur, makelaar, banken, enz.) en/of vaartuig zoals geïdentificeerd door de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën (d.w.z. SDN-lijst) en/of door de Commissie van de Europese Unie of Raad. Deze e-mail wordt onverminderd verzonden en mag hoe dan ook niet worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid.

Neem contact op via info@geminicorp.be voor verdere assistentie.